Трамп случајно откри детали за договор за имиграција со Мексико

Американскиот претседател Доналд Трамп случајно откри детали за договор за имиграција со мексико, додека ги држеше во рака хартиите на кои биле детали од договорот..

Претходно, тој одби да ги открие плановите за новинарите, наведувајќи дека тие се тајна, јави ББЦ.

Фото-репортери ги фотографирале хартиите со потпишаниот договор, ги зголемиле добиените фотографии и на тој начин ги откриле деталите на договорот.

Во договорот се наведува дека Мексико ќе биде означен како трета земја и дека Мексико се обврзува веднаш да ги преиспита своите закони за да може да стане трета земја.

Планот, меѓу другото, содржи делови од регионалниот план за азил во кој ќе бидат вклучени неколку јужноамерикански земји кои прифаќаат мигранти

УСЈЕ: Заложбите за чист водух мора да бидат темелени на факти, О2 коалиција можат да нѐ посетат во кое било време

Борбата за чиста животна средина е обврска на сите субјекти, а таа мора да биде темелена на вистински и точни аргументи и разумен став.

 Институциите, граѓанскиот сектор и индустријата имаат подеднаква улога и одговност во создавање услови што ќе доведат до подобрување на состојбите со животната средина.

Цементарница УСЈЕ АД Скопје е отворена компанија која работи транспаретно и ги споделува сите информации поврзани со своите активности. Компанијата активно соработува и е подготвена за дијалог со сите засегнати страни, бидејќи сите активности во компанијата се одвиваат согласно највисоките стандарди пропишани за индустриски капацитети од овој тип, не само во земјава, туку и согласно регулативата во ЕУ. Во духот на транспарентноста сакаме уште еднаш јавно да ги повикаме претставниците на О2 коалиција да дојдат и да нѐ посетат во време кое ним им одговара за да можат детално да се запознаат со нашето работење и да ги постават сите прашања важни за нивните активности. Само така ќе можеме сите заедно да креираме ставови темелени на факти и понатаму да дојдеме до решенија и мерки што ќе бидат од корист на јавноста и ќе донесат реално подобрување на состојбите.

До нашата средба која се надеваме ќе биде многу скоро, сакаме да појасниме одредени наводи изнесени во јавноста кои не кореспондираат со реалната состојба.

Во Цементарница УСЈЕ од алтернативни горива се користи биомаса и преработени фракции од неопасен отпад. Во 2019 година иако беа дозволени 25-35%, замената на фосилни со алтернативни горива (АГ) во Цементарница УСЈЕ беше 4%. Беа употребени само 4.400 тони алтернативно гориво од кои 870 тони лушпи од ориз од кочанско. Граничните вредности на концентрациите на диоксини и фурани, тешки метали и други параметри во емисиите во воздухот од цементната индустрија се многу пониски кога се употребуваат АГ, во споредба со емисиите кога се употребуваат конвенционални фосилни горива. Тоа е определено во т.н. BREF документи (BAT-Reference Documents) за цементната индустрија кои ги пропишуваат најдобрите достапни техники и важат за сите цементни фабрики во Европа.

Следејки ги добрите практики во ЕУ, сите стандарди и барања за намалување на влијанието врз животната средина ги спроведуваме дури и пред истите да станат законска обврска. Употребата на АГ е определена како Најдобра Достапна Техника со погоре споменатите BREF документи и практично е обврска на секоја цементна фабрика. Тоа е единствен начин да се намалат емисиите на стакленички гасови во цементната индустрија. Дополнително, секоја споредба со инсталации кои се неодговорни и вршат било какви нелегални дејства немаат никаква поврзаност со работењето на нашата фабрика.

Исто така, сакаме да потенцираме дека Цементарница УСЈЕ врши континуиран мониторинг на сите наведени испусти и согласно законските обврски чува запис од извршениот мониторинг, а не само на два, како што се наведува во дописот на О2 коалиција. Податоците од мониторингот за сите мерни места се доставуваат до МЖСПП согласно со барањата во А-Интегрираната еколошка дозвола. Со цел да се зголеми транспарентноста во нашето работење, Цементарница УСЈЕ еднаш неделно ги објавува податоците од континуираниот мониторинг на двата најзначајни извори на емисии – двете линии за производство на клинкер. На сите други испусти, односно мерни места, има единствено емисии на прашина од мелење на суровини и полупроизводи. Емисиите од сите мерни места за сите параметри се под дозволените гранични вредности на емисии. Овие податоци во реално време и како претходен запис може во било кое време да се погледнат во Цементарница УСЈЕ.

Цементарница УСЈЕ има обврска да врши дополнителни мерења на квалитетот на амбиенталниот воздух во кругот на фабриката. Локацијата на мерење е определена од страна на МЖСПП. Согласно со стандардите за мерење на квалитет на амбиентален воздух, референтната метода е гравиметриска (не on-line) и Цементарница УСЈЕ ја користи токму таа метода. За споредба, на истото мерно место, неколку пати годишно мерења вршат и независни акредитирани лаборатории. ДИЖС има целосен увид во овие споредбени мерења, а резултатите од мерењата потврдуваат дека не постои корелација помеѓу емисиите од Цементарница УСЈЕ и квалитетот на амбиенталниот воздух. Така, во зимскиот период кога воопшто нема производство на цемент, измерените вредности на РМ10 се значително повисоки од дозволените, додека пак летно време кога Цементарница УСЈЕ работи со полн капацитет, концентрациите на РМ10 честички се во рамки на дозволеното, односно под 50µg/m3.

УСЈЕ како компанија заедно со сите други засегнати страни подеднакво се залага за подобрување на состојбите со животната средина. Компанијата е индустрија која денес е лоцирана во градско поддрачје, па оттука наша деловна определба, а не само граѓанска должност, е да работиме согласно највисоките стандарди и постојано да се подобруваме.

Затоа континуирано сме отворени за посети на сите заинтересирани и вклучени страни, па затоа се надеваме дека овој пат ќе ја искористите можноста да нѐ посетите.

Цементарница УСЈЕ АД Скопје

Реакција на КК Гостивар за распределувањето на општински пари за спорт

Управата на кошаркарскиот клуб Гостивар, со соопштение реагира на предлог одлуката за распределбата на финансиски средства наменети за спорт која идната недела треба да се разгледува и гласа на седница на Советот на општина Гостивар.

Според реакцијата, се искажува незадоволство, бидејќи речиси половината од предвидените средства за поддршка на спортот треба да ги добие фудбалскиот клуб кој настапува во втората државна лига.

Во дописот, од управата на кошаркарскиот прволигаш се наведува дека надлежната комисија за 21 седница доставила предлог со кој од предвидените 9,2 милиони денари, 4 милиони треба да добие еден клуб, а остатокот да се распредели на останати спортски субјекти во Гостивар.

– Со целосна почит кон сите спортски клубови од Гостивар, реакцијата не е насочена кон нив, туку кон функционерите кои имаат обврска должноста да ја спроведуваат согласно законот и актите на локалната самоуправа. Јавно ги прашуваме сите одговорни во општината, советници, функционери, членови на комисии, градоначалник: Според кој критериум ги распределувате јавните пари на граѓаните на Гостивар, се наведува во реакцијата.

Од кошаракрскиот клуб Гостивар јавно прашуваат по кој критериум на второлигашки клуб му се доделуваат 4.000.000 денари од 9.200.000 денари вкупниот буџет за спорт, а колку тогаш му следува на лидерот на табелата во најелитното кошаркарско натпреварување во државата.

– Никогаш не сме се мешале во работата на политичарите, иако се плаќаат со наши пари, но ваква лакрдија, непочитување и понижување кон најголемиот репрезент и спортски колектив од градот, нема да дозволиме. Со сите законски мерки ќе настојуваме распределбата на парите од граѓаните да оди според заслугите, успесите. Јавно ги повикуваме сите советници, градоначалник, функционери кои се дел од ова, да ја преиспитаат нивната одлука и еднаш засекогаш покажат достоинство, чесност и карактер, почитуваајќи ги законите и успехот, а во случајов и волјата на граѓаните, стои во дописот од клубот.

Според предлог одлуката која треба да биде точка на дневен ред на 21-та  седница на Советот на општина Гостивар се предлага  да се доделат финансиски средства од буџетот на општината во износ од 4 милиони денари на Фудбалскиот Клуб Гостивар-Гостивар кои се предвидени во програмата: спорт и рекреација, на ставка 463 – трансфери за спортски клубови. Овие средства се одобруваат за тековата 2020 година. 

Собранието го одобри финасискиот план на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги за 2020 година

Собранието на Република Македонија на 123 пленарна седница го разгледа и го усвои Финансискиот план на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република  Македонија за 2020 година.

Вкупниот буџет за годинава изнесува околу 86 милиони денари и со одобрување на истиот регулаторното тело ќе може во полн капацитет со зголемените надлежности да ги извршува надлежностите истакна претседателот на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги Марко Бислимоски во текот на собраниската процедура низ која помина одобрувањето на Финасиксиот план.

„Со доделување на обврската Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги да ги регулира и цените на водните услуги се зголеми нејзиниот обем на работа, а во наредниот период се предвидува Комисијата да ги регулира и цените за комунален отпад„ изјави Марко Бислимоски, претседател на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги.

Во текот на 2019 година Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги донесе над 30 подзаконски акти со кои се имплементирани обврските кои што произлегуват од Третиот енергетски пакет за што од страна на Енергетската заедница е добиено признание како најдобро регулаторно тело од земјите членки на Енергетската Заедница во имплементацијата на Третиот енергетски пакет. Со подзаконските акти се овозможи намалување на цената на електричната енергија за домаќинствата за 5% поради воведување на ефтината тарифа. Цената на електричната енергија добиена од АД ЕЛЕМ во 2019 година е намалена за 19% во споредба со 2018 година. Цената за пренос на електрична енергија на АД МЕПСО во последните две години е намалена за 32%. По одобрувањето на новите мрежни правила за дистрибуција на електрична енергија, трошоците за приклучување на системот за дистрибуција на електрична енергија е намален од 500 евра на 370 евра. Трошоците за повторно приклучување на потрошувачите кои се исклучени е намален од 1.740 денари на 440 денари. Трошоците за одвојување на мерно место е намален од 500 евра на 200 евра. Либерализацијата на пазарот на електрична енергија не предизвика шокови кај цената на електричната енергија за домаќинствата, а трошоците на комерцијалните потрошувачи се намалени за околу 30%.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

притисни ентер